Lekcja 25 ? Czasownik modalny „should”

Lekcja 25 ? Czasownik modalny „should”

Czasownik Should

Should jest czasownikiem modalnym.

should – powinieneś

Możemy użyć tego czasownika, kiedy chcemy udzielić komuś porady.

A teraz dokładniej omówimy sytuacje, w których możesz użyć „should” i jaki ma ono wydźwięk w danej sytuacji.

– Should z następującym po nim bezokolicznikem wyraża powinność. Jeśli użyjemy „should” w czasie przeszłym, z bezokolicznikiem czasu przeszłego, to będzie to oznaczało to, co ktoś miał zrobić, ale nie zrobił.

Przkłady:

You should go now. – Powinieneś teraz iść.

We should have done that a year ago. – Powinniśmy byli to zrobić rok temu.

– Should występuje po czasownikach: command, determine, desire, insist, regret, suggest, suppose, surprise.

– Should może wyrażać przypuszczenie które dotyczy teraźniejszości lub przeszłości.

Przykłady:

You should know. – Powinieneś wiedzieć.

– Should występuje również po niektórych wyrażeniach. Oto kilka przykładów:

I’m sorry that – przykro mi że

It’s a pity that – szkoda, że

It’s interesting that – to interesujące, że

It’s surprising that – to zadziwiające, że

I’m amazed that – jestem zdumiony, że

– Should w zdaniach warunkowych możemy tłumaczyć jako „przypadkiem”, np. gdybyś komuś o tym powiedziała (przypadkiem) to będę na ciebie zła, jeśli ich zobaczysz (przypadkiem) to przekaż im moją wiadomość itp.

Oto kilka dość często uzywanych zwrotów z uzyciem „should”

I don’t think you should … – Nie sądzę, żebyś powinien…

I think you should/shouldn’t… – Uważam, że powinieneś/nie powinieneś…

Do you think I should…? – Czy sądzisz, że powinienem….?

Jesli chcemy użyc formy przeczącej robimy to w ten sposób:

should + not = shouldn’t

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.