Lekcja 13 – Zaimki nieokreślone

Lekcja 13 – Zaimki nieokreślone

Na najbliższych lekcjach poznamy zaimki nieokreślone (np. something, anyone, nobody, etc.).
Ponadto zapoznasz się z czasownikami “to be” oraz “to have” w czasie Present Simple.

Zaimki nieokreślone (something, anyone, nobody, etc.)

Zaimek to z angielskiego Pronoun.

Podstawowe zaimki nieokreślone to m. in. słowa: ?some? (i kombinacje tego słowa, np. somebody, something etc.) oraz ?any? (czyli anything, anyone, etc.).

Some – trochę, kilka

Jeśli mówimy ?some? to teoretycznie nie znamy ilości.

Słowa ?some? używamy w zdaniach twierdzących i w pytaniach grzecznościowych.

Przykłady:

Would you like some tea? ? Czy chciałby Pan/Pani/Ty trochę herbaty?

I have got some news from him. – Mam od niego trochę wiaodmości.

I know some people in Poland. ? Znam kilka (trochę) osób w Polsce.

Do najpopularniejszych kombinacji z “some” należą:

somebody – ktoś

something – coś

somewhere – gdzieś

Występują one w zdaniach twierdzących.

Przykłady:

Somebody sitting here ? Ktoś tutaj siedzi.

I have something. – Mam coś.

He is somewhere ? On jest gdzieś.

Any – jakiś, żaden

“Any” używamy w zaprzeczeniach oraz w pytaniach.

Przykłady:

Do you have any koffee? ? Czy masz jakąś kawę?

I don?t have any koffee. ? Nie mam żadnej kawy.

?Any?, podobnie jak ?some? może mieć różne kombinacje. Należą do nich:

anybody – ktoś, ktokolwiek, nikogo

anything – coś, cokolwiek, nic

anywhere – gdzieś, gdziekolwiek

Zwroty te występują w przeczeniach oraz zdaniach pytających.

Przykłady:

Kan anybody help me? ? Czy ktoś może mi pomóc?

Have you anything? ? Czy masz coś?

Is he anywhere? ? Czy on gdzieś jest?

Następne słowo którev występuje jako zaimek nieokreślony jest ?no?. Ono także łączy się w kombinacje. Zobacz poniżej:

nobody – nikt

nothing – nic

nowhere – nigdzie

Występują w zdaniach przeczących. Ważne: same te słowa już są zaprzeczeniami.

Perzykłady:

Nobody is here. – Nikogo tu nie ma.

I know nothing. – Nie wiem nic.

I have seen him nowhere. – Nie widziałem go nigdzie.

Uwaga: somewhere, anywhere, nowhere są przysłówkami a nie zaimkami.

Pod spodem kilka zaimków nieokreślonych wraz z tłumaczeniem:

somebody, someone – ktoś, kogoś, komuś, itd.

something – coś, czegoś, itd.

anybody, anyone ? ktokolwiek, nikt, nikogo, nikomu, itd.

anything – cokolwiek, nic, niczego

nobody, no one ? nikt

nothing – nic

everybody, everyone ? wszyscy, każdy

everything – wszystko

Teraz czas na krótkie podsumowanie dotyczące zaimków nieokreślonych.

Wyrazy ?some? i ?any? mogą występować jako określniki, czyli mogą poprzedzać rzeczownik.

Przykład:

Are there any letters for me? – Czy są dla mnie jakieś listy?

Wyrazy ?some? i ?any? mogą też występować jako zaimki.

Przykład:

Have you got any letters from Englad? Yes, I have got some. – Czy dostałeś jakieś listy z Anglii? Tak, dostałem kilka.

Have you got any more? – Czy dostałeś coś więcej?

Wyraz ?some? oraz złożenia: somebody (ktoś), something (coś), somewhere (gdzieś) wystepują w zdaniach twierdzących.

Wyraz ?any? i złożenia: anybody (ktoś, ktokolwiek), anythink (coś, cokolwiek), anywhere (gdzieś, gdziekolwiek) występują w zdaniach pytających i przeczących.

Wyrazy ?no? i złożenia: nobody (nikt), nothink (nic), nowhere (nigdzie) występują w zdaniach przeczących.

Zdania przeczące mogą być tworzone w dwojaki sposób:

– zawierają wyrazy any, anybody, anything, anywhere i wtedy orzeczenie występuje w formie przeczącej

– zawierają wyrazy przeczące no, nobody, nothing, nowhere i w takiej sytuacji w orzeczeniu nie ma przeczenia.

Jeszcze kilka przykładów:

There is somebody in this room. – Ktoś jest w tym pokoju.

Is there anybody in this room? – Czy jest ktoś w tym pokoju?

I have not seen him anywhere

lub

I have seen him nowhere

Jedno i drugie oznacza: Nie widziałam/widziałem go nigdzie.