Lekcja 15 – Poziom A0 – Liczba mnoga

Lekcja 15 – Poziom A0 – Liczba mnoga

Kiedy powtórzysz lekcję 14 możesz zacząć dalszą część kursu.

W dzisiejszej lekcji poznasz zasadę tworzenia liczby mnogiej oraz niektóre wyjątki. Nauczysz się wielu nowych słów, poznasz ich pisownię i sposób wymawiania.

Powtórz słówka i zwroty z lekcji 14:

Zawsze chodzę na spacer rano ?????????????

Czy ona chodzi do szkoły codziennie????????

Czy ty mieszkasz w Gdańsku?????????????????

My nie oglądamy telewizji w weekendy???????

On nie gra na komputerze codziennie ???????

Moja siostra co poniedziałek gra w tenisa??

Oni w piątki chodzą na dyskoteki???????????

1. LICZBA MNOGA RZECZOWNIKÓW: powtórz ten materiał 2 razy

Liczbę mnogą tworzymy dodając do rzeczownika końcówkę – s np.:

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Utwórz liczbę mnogą od rzeczowników:

Posłuchaj

1.DESK biurko ????????

2.PILLOW poduszka ?????

3.WALL ściana ????????

4.BICYCLE rower ???????

5.CARPET dywan ???????

Nazwy niektórych zwierząt, ptaków i ryb mają taką samą formę zarówno w liczbie pojedynczej jak i w mnogiej, np.:

Posłuchaj

Posłuchaj

Posłuchaj

Przy rzeczownikach z końcówką ? s oznaczających przedmioty nauczania lub gry bądź dyscypliny sportowe zawsze występuje czasownik w liczbie pojedynczej, np.:

Posłuchaj

GYMNASTICS IS A DIFFICULT SPORTS DYSCIPLINE (Gimnastyka jest trudną dyscypliną sportową)

DARTS IS AN INTERESTING GAME (Rzutki są interesującą grą)

Rzeczowniki oznaczające przedmioty złożone z dwóch takich samych części i które mogą łączyć się z wyrażeniem A PAIR OF – para – występują zawsze w liczbie mnogiej, np.:

Posłuchaj

MY GLASSES ARE ON THE TABLE (Moje okulary są na stole)

HIS TROUSERS ARE TOO SHORT (Jego spodnie są za krótkie)

Wyjątek robimy gdy mówimy np.:

Posłuchaj

ta para?. – THIS PAIR OF TROUSERS IS CHEAP.

Niektóre rzeczowniki mają nieregularną liczbę mnogą, np.:

Posłuchaj

FOOT – stopa, FEET – stopy

TOOTH – ząb, TEETH – zęby

GOOSE – gęś, GEESE – gęsi

MOUSE – mysz, MICE – myszy

Po rzeczownikach:

NEWS – wiadomości

ADVICE – rada

INFORMATION – informacje

FURNITURE – meble

występuje zawsze czasownik w liczbie pojedynczej.

Wyjątek stanowią rzeczowniki poprzedzone jakąś liczbą lub zwrotem np.: PIECES, ITEM OF??, który wprowadza konkretną ilość.

Posłuchaj

NEWS ? nowina, wiadomość, wiadomości, nowiny

Posłuchaj

Posłuchaj

THE POLICE i MONEY (policja i pieniądze) słowo policja występuje w języku angielskim z czasownikiem w liczbie mnogiej natomiast słowo pieniądze z czasownikiem w liczbie pojedynczej. np.:

Posłuchaj

THE POLICE IS PATROLING THE STREET – Policja patroluje ulicę

MY MONEY IS AS GOOD AS YOURS – Moje pieniądze są tak dobre jak twoje

ZWROT ?.AS ?..AS tak ?jak

Jeśli wskazujemy, że dwie osoby/rzeczy nie różnią się od siebie możemy użyć konstrukcji

Na przykład:

Posłuchaj

SHE IS AS BEAUTIFUL AS HER MOTHER – Ona jest tak samo śliczna jak jej mama

I AM AS STRONG AS HE – Jestem tak silny jak on

ZWROT NOT SO?.AS nie tak ..jak

Jeśli chcemy rozróżnić cechy – potrzebna nam konstrukcja przeciwna

Przykłady:

Posłuchaj

I AM NOT SO TALL AS MY BROTHER – Nie jestem tak wysoka jak mój brat

IT WAS NOT SO GOOD AS YESTERDAY – Nie było tak dobrze jak wczoraj

Przetłumacz wyrazy w nawiasach na język angielki I następnie powtórz cale zdanie dwa razy:

1.These ??( owce) give the best wool. Te owce dają najlepszą wełnę.

2.I must have all the ??(zęby) removed. Muszę usunąć wszystkie zęby.

3.Where ?? (są) my glasses? Gdzie są moje okulary?

4.Darts ?( jest) very popular game in English pubs. Rzutki to popularna gra w angielskich pubach.

5.Mathematics ??( jest) my favourite school subject. Matematyka to mój ulubiony przedmiot szkolny.

6.Money ?( są) all I need. Pieniądze to wszystko co mi trzeba.

7.The news ???( są) false. Wiadomości są fałszywe.

8.He gives me 2 good ??(rady). On daje mi dwie dobre rady.

9.The Police ??( jest) powerful. Policja jest silna.

10.He lost 2 ????(zęby) in the fight. On stracił 2 zęby w bójce.

Posłuchaj