Lekcja 17 – Przyimki czasu

Lekcja 17 – Przyimki czasu
Przyimki czasu (in, on, at)
Przyimek at – używany do określania pory dnia lub godziny

Przykłady:

at lunchtime – w porze lunchu

at the moment – w tym momencie

Przyimek on ? używamy go z nazwami dni tygodnia oraz z datami

Przykłady:

on Monday – w poniedziałek

on 12th April ? dwunastego kwietnia

on Sunday morning – w sobotę rano (bo: przyimek on stosujemy również z wyrazami morning, afternoon, evening, night, które łączą się z dniami tygodnia)

Przyimek in – stosujemy z miesiącami, latami, porami dnia, porami roku, stuleciami i epokami

Przykłady:

in 1475 – w 1475 roku

in the 19th century – w dziewiętnastym wieku

in a few minutes – za parę minut (bo: przyimek in stosujemy także do wyrażania przyszłości)

Przyimek for ? może określać długość trwania czynności i wskazywać przy tym na przedział czasowy

Przykłady:

for a weekend – na weekend

for ages – przez lata

Przyimek since – określa długość trwania czynności wskazując na to, kiedy się czynność rozpoczęła

Przykłady:

since Saturday – od soboty

since five o?clock ? od piątej godziny

Przyimek from – używamy do określania momentu rozpoczęcia czynności

Przykłady:

from Monday to Friday – od poniedziałku do piątku

a year from now – za rok od dziś (teraz)

Przyimki to, till, until ? możemy używać zamiennie przyimek to z przyimkiem till. Zarówno to jak i till możemy uzyć, kiedy chcemy wskazać na długość trwania czynności. Until zaś stosujemy, kiedy znamy moment zakończenia danej czynności

Przykłady:

until nine o?clock – do godziny dziewiątej

until now – do obecnej chwili

Przyimek after ? po

Przykłady:

after dark – po zmroku

after dinner ? po obiedzie

Przyimek before ? przed

Przykłady:

before five o?clock – przed piątą godziną

before you ? przed tobą

Przyimek during ? podczas. Używamy go razem z rzeczownikiem

Przykłady:

during the film – podczas filmu

He lived in London during the winter. – Mieszkał w Londynie podczas zimy.

Przyimek while – również oznacza podczas (jest używany w zdaniach podrzędnie złożonych)

Przykład:

While we were talking he was doing his homework. – Podczas kiedy rozmawialiśmy, odrobił zadania domowe.
Przyimek by – określa moment w przyszłości, do którego powinna być zakończona czynność

Przykłady:

by now – do obecnej chwili

by Monday – do poniedziałku

Z następującymi słowami nie używamy żadnych przyimków:

today – dziś

tomorrow – jutro

yesterday – wczoraj

tonight ? dziś wieczór

this – to

last ? ostatnio, ostatni

next ? następnie, mastępny

every ? każde, każdy

all – wszytsko

hastagi na stronie:

#at in on kiedy używamy