Lekcja 29 – Czas przeszły prosty – Past Simple

Lekcja 29 – Czas przeszły prosty – Past Simple

Past Simple

Dziś poznamy kolejny nowy czas: Past Simple

Jest to czas przeszły prosty. Na początku dowiesz się, kiedy używamy czasu Past Simple.

Czasu Past Simple używamy najczęściej gdy mówimy o:

– czynności, która odbyła się w przeszłości i nie ma związku z obecna chwilą.

Przykłady:

I worked hard yesterday. – Wczoraj ciężko pracowałem.

I ate breakfast here last week. – Jadłem tu śniadanie w zeszłym tygodniu.

– czynności, która powtarzała się w przeszłości.

Przykłady:

He often worked hard last year. – On często ciężko pracował w tym roku.

I usually ate supper very late last month. – Zwykle jadłam kolację bardzo późno w ubiegłym miesiącu.

– czynności, które w przeszłości bezpośrednio po sobie nastąpiły.

Przykłady:

You came and saw. – Przyszedłeś (przybyłeś) i zobaczyłeś.

He ate dinner and drank tea. – Zjadł obiad i napił się herbaty.

W czasie Simple Past używamy często następujących określeń:

yesterday ? wczoraj

last week ? w ubiegłym tygodniu

last month ? w ubiegłym miesiącu

last year ? w ubiegłym roku

last Monday ? w ostatni poniedziałek

last Sunday ? ostatniej niedzieli

two years ago ? dwa lata temu

five days ago ? pięć dni temu

itp.

Powyższe zwroty to tylko przykłady ? można stosować równe podobne sformułowania, zależne od sytuacji.