Język angielski online - bezpłatny kurs angielskiego


Zapisz się na płatne lekcje z nauczycielem

Lekcje z prywatnym nauczycielem: Angielski przez Skype

lekcja 15

Kiedy powtórzysz lekcję 14 możesz zacząć dalszą część kursu. W dzisiejszej lekcji poznasz zasadę tworzenia liczby mnogiej oraz niektóre wyjątki. Nauczysz się wielu nowych słów, poznasz ich pisownię i sposób wymawiania.

Powtórz słówka i zwroty z lekcji 14:
Zawsze chodzę na spacer rano …………………………………
Czy ona chodzi do szkoły codziennie?…………………
Czy ty mieszkasz w Gdańsku?…………………………………………
My nie oglądamy telewizji w weekendy…………………
On nie gra na komputerze codziennie …………………
Moja siostra co poniedziałek gra w tenisa……
Oni w piątki chodzą na dyskoteki……………………………


1. LICZBA MNOGA RZECZOWNIKÓW: powtórz ten materiał 2 razy

Liczbę mnogą tworzymy dodając do rzeczownika końcówkę - s np.:

Posłuchaj APPLE jabłko
APPLES jabłka


Posłuchaj COMUTER komputer
COMPUTERS komputery


Posłuchaj BOOK książka
BOOKS książki


Utwórz liczbę mnogą od rzeczowników:

Posłuchaj 1.DESK biurko ……………………
2.PILLOW poduszka ……………
3.WALL ściana ……………………
4.BICYCLE rower …………………
5.CARPET dywan …………………


Nazwy niektórych zwierząt, ptaków i ryb mają taką samą formę zarówno w liczbie pojedynczej jak i w mnogiej, np.:

Posłuchaj SHEEP owca
SHEEP owce


Posłuchaj FISH ryba
FISH ryby


Posłuchaj DEER sarna
DEER sarny


Przy rzeczownikach z końcówką – s oznaczających przedmioty nauczania lub gry bądź dyscypliny sportowe zawsze występuje czasownik w liczbie pojedynczej, np.:

Posłuchaj GYMNASTICS IS A DIFFICULT SPORTS DYSCIPLINE (Gimnastyka jest trudną dyscypliną sportową)
DARTS IS AN INTERESTING GAME (Rzutki są interesującą grą)


Rzeczowniki oznaczające przedmioty złożone z dwóch takich samych części i które mogą łączyć się z wyrażeniem A PAIR OF - para - występują zawsze w liczbie mnogiej, np.:

Posłuchaj MY GLASSES ARE ON THE TABLE (Moje okulary są na stole)
HIS TROUSERS ARE TOO SHORT (Jego spodnie są za krótkie)


Wyjątek robimy gdy mówimy np.:

Posłuchajta para…. - THIS PAIR OF TROUSERS IS CHEAP.


Niektóre rzeczowniki mają nieregularną liczbę mnogą, np.:

Posłuchaj FOOT - stopa, FEET - stopy
TOOTH - ząb, TEETH - zęby
GOOSE - gęś, GEESE - gęsi
MOUSE - mysz, MICE - myszy


Po rzeczownikach:
NEWS - wiadomości
ADVICE - rada
INFORMATION - informacje
FURNITURE - meble
występuje zawsze czasownik w liczbie pojedynczej.
Wyjątek stanowią rzeczowniki poprzedzone jakąś liczbą lub zwrotem np.: PIECES, ITEM OF……, który wprowadza konkretną ilość.

PosłuchajNEWS — nowina, wiadomość, wiadomości, nowiny


PosłuchajADVICE – rada, rady


PosłuchajFURNITURE – meble


THE POLICE i MONEY (policja i pieniądze) słowo policja występuje w języku angielskim z czasownikiem w liczbie mnogiej natomiast słowo pieniądze z czasownikiem w liczbie pojedynczej. np.:

Posłuchaj THE POLICE IS PATROLING THE STREET - Policja patroluje ulicę
MY MONEY IS AS GOOD AS YOURS - Moje pieniądze są tak dobre jak twojeZWROT ….AS …..AS tak …jak

Jeśli wskazujemy, że dwie osoby/rzeczy nie różnią się od siebie możemy użyć konstrukcji
Na przykład:

Posłuchaj SHE IS AS BEAUTIFUL AS HER MOTHER - Ona jest tak samo śliczna jak jej mama
I AM AS STRONG AS HE - Jestem tak silny jak onZWROT NOT SO….AS nie tak ..jak

Jeśli chcemy rozróżnić cechy - potrzebna nam konstrukcja przeciwna
Przykłady:

Posłuchaj I AM NOT SO TALL AS MY BROTHER - Nie jestem tak wysoka jak mój brat
IT WAS NOT SO GOOD AS YESTERDAY - Nie było tak dobrze jak wczorajPrzetłumacz wyrazy w nawiasach na język angielki I następnie powtórz cale zdanie dwa razy:

1.These ……( owce) give the best wool. Te owce dają najlepszą wełnę.
2.I must have all the ……(zęby) removed. Muszę usunąć wszystkie zęby.
3.Where …… (są) my glasses? Gdzie są moje okulary?
4.Darts …( jest) very popular game in English pubs. Rzutki to popularna gra w angielskich pubach.
5.Mathematics ……( jest) my favourite school subject. Matematyka to mój ulubiony przedmiot szkolny.
6.Money …( są) all I need. Pieniądze to wszystko co mi trzeba.
7.The news ………( są) false. Wiadomości są fałszywe.
8.He gives me 2 good ……(rady). On daje mi dwie dobre rady.
9.The Police ……( jest) powerful. Policja jest silna.
10.He lost 2 …………(zęby) in the fight. On stracił 2 zęby w bójce.


PosłuchajBYE, BYE

15.07.2007. 23:37

Ta treść nie została jeszcze Skomentowana.